ΤΙΤΛΟΣ

Χ.Υ.Τ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής

ΕΡΓΟ

Κατασκευή Α’ φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής

ΘΕΣΗ

Σκαλιστήρι του δήμου Φυλής

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΧΡ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

30%

Περιγραφή

Μελέτη, κατασκευή των έργων διαμόρφωσης, στεγάνωσης πυθμένα, πρανών και πλευρικών διαχωριστικών αναχωμάτων, διαχείρισης στραγγισμάτων, βιοαερίου, ομβρίων, πρόσβασης, κτιριακά, Η/Μ, κεντρικού συστήματος τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης, έργων ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δοκιμαστική λειτουργία και προσωρινή κάλυψη της Α’ φάσης

Δοκιμαστική Λειτουργία εγκατάστασης

CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery