ΤΙΤΛΟΣ

Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της Βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΕΡΓΟ

Λειτουργία και συντήρηση της ΜΚΑ/ΒΙΠΕΘ κατά τη διάρκεια των εργασιών τεχνικής ανασυγκρότησης και της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου

ΘΕΣΗ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης – Σίνδος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Η εγκατάσταση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης δέχεται τα βιομηχανικά απόβλητα της ΒΙΠΕΘ και τα επεξεργάζεται με βιολογική επεξεργασία και αερόβια χώνευση και αφυδάτωση ιλύος.

Τεχνικά στοιχεία

Δυναμικότητα Μονάδας Έως 12.000m3/Ημέρα