ΤΙΤΛΟΣ

Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ

ΕΡΓΟ

Μελέτη, κατασκευή για την τεχνική ανασυγκρότηση της μονάδας κατεργασίας αποβλήτων (ΜΚΑ) της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ)

ΘΕΣΗ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης – Σίνδος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Η εγκατάσταση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης δέχεται τα βιομηχανικά απόβλητα της ΒΙΠΕΘ και τα επεξεργάζεται με βιολογική επεξεργασία και αερόβια χώνευση και αφυδάτωση ιλύος. Γίνεται εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης μονάδας, λειτουργικές επεμβάσεις σε υφιστάμενα έργα. Περιλαμβάνονται έργα προεπεξεργασίας, βιολογικής επεξεργασίας, καθίζησης και απολύμανσης του νερού, καθώς και ξήρανσης ιλύος σε κλίνες.

Τεχνικά στοιχεία

  • Δυναμικότητα Μονάδας Έως 15.000m3/Ημέρα
  • Όργανα in line ελέγχου παραμέτρων ποιότητας νερού
  • Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας
  • Υποσταθμός Μέσης Τάσης
  • Κεντρική Μονάδα Ελέγχου – Σύστημα SCADA
  • Εργαστήριο Ελέγχου βασικών παραμέτρων νερού
  • Εγκατεστημένη Ισχύς 937,68KW