ΤΙΤΛΟΣ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (ΚΕΛΜ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΕΡΓΟ

Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Κέντρου υποδοχής και πλήρους καθαρισμού λυμάτων και βοθρολυμάτων Μείζοντος Πρωτευούσης στην Μεταμόρφωση Αττικής

ΘΕΣΗ

Μεταμόρφωση Αττικής

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/ΞΙΑ Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. – DEGREMONT S.A

Περιγραφή

Μελέτη-Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας του Δήμου Χαλκίδας

Περιλαμβάνονται:

Περιλαμβάνει

α) έργα επεξεργασίας λυμάτων

β) έργα υποδοχής & προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων

γ) έργα διάθεσης και υποδομών

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης για 74 μήνες

CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery