ΤΙΤΛΟΣ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ε.Υ.Δ.Ε Θεσσαλονίκης / ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ

Επισκευή δύο Δεξαμενών Τελικής Καθίζησης ΔΤΚ41.023 και ΔΤΚ41.024 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΘΕΣΗ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης – Σίνδος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. – Ως Υπεργολάβος

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Υποβιβασμός στάθμης υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή των δεξαμενών Τελικής Καθίζησης 41.023 και 41.024 στην Ε.Ε.Λ.Θ

Αποκατάσταση των βλαβών των δεξαμενών τελικής καθίζησης ΔΤΚ 41.023 και 41.024 της Ε.Ε.Λ.Θ λόγω υπέρβασης των συνθηκών λειτουργίας.

Τοποθέτηση του συμβατικά προβλεπόμενου πλήρους συστήματος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ήτοι των γεφυρών τελικής καθίζησης της Ε.Ε.Λ.Θ.