ΤΙΤΛΟΣ

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

ΕΡΓΟ

Λειτουργία και Συντήρηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας

ΘΕΣΗ

Νήσος Ψυττάλειας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. – Θεμελιοδομή Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. – Τέχνεργα – Ε.Τσάμπρας Α.Ε.Τ.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

15%

Περιγραφή

Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την λειτουργία και συντήρηση του Βιολογικού καθαρισμού, καθώς και για λειτουργικές επεμβάσεις.

Τεχνικά στοιχεία

 • ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 1.000.000 m3 / ημέρα
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 60 μήνες:
  • Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης για διάστημα 39 μηνών
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
   • Επέκταση δυναμικότητας κοχλιωτού αντλιοστασίου
   • Αναβάθμιση μονάδας εσχάρωσης,
   • Σιλό αποθήκευσης αφυδατωμένης ιλύος,
   • Αναβάθμιση ξέστρων σάρωσης ιλύος δεξαμενών
CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery