ΤΙΤΛΟΣ

Χ.Υ.Τ.Α. ΑΜΜΑΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΑΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ

Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης απόθεσης στερεών απορριμμάτων: Σύστημα συλλογής αερίων παραγωγής ενέργειας από το υφιστάμενο Χ.Υ.Τ.Α. του Αμμάν, Ιορδανίας

ΘΕΣΗ

Ghabawi, Αμμάν, Ιορδανία

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/ΞΙΑ Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

100%

Περιγραφή

Μελέτη-Κατασκευή της Εγκατάστασης Συστήματος συλλογής αερίων παραγωγής ενέργειας από το υφιστάμενο Χ.Υ.Τ.Α. του Αμμάν

Περιλαμβάνονται:

α) Διαμόρφωση πρανών και τελική κάλυψη των κυττάρων 2 και 3 του Χ.Υ.Τ.Α

β) Σύστημα δικτύων συλλογής παραγόμενων αερίων, απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων και καύσης σε πυρσό

γ) Σύστημα συλλογής και ανακυκλοφορίας στραγγιδίων

δ) Εγκατάσταση φυσητήρων αερίου

Λειτουργία εγκατάστασης

Τεχνικά στοιχεία

  • Κατασκευή 518 πηγαδιών
  • Εγκατάσταση 360.000m2 γεωυφάσματος και ίδιας ποσότητας GCL
  • Εγκατάσταση 30.000μ πλαστικού σωλήνα διαμέτρου 90χιλ και 5.000μ πλαστικού σωλήνα 160χιλ
  • Σύστημα προώθησης αερίου με φυσητήρες και καύσης σε πυρσό, δυναμικότητας 2.000m3/h
  • Εγκατάσταση 18 υποβρύχιων αντλιών απομάκρυνσης στραγγιδίων και 2 ανακυκλοφορίας