ΤΙΤΛΟΣ

Κατασκευή αγωγού διάθεσης λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. – Ε.Υ.Δ.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ

Υποθαλάσσιος αγωγός διαθέσεως λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΗ

Καλοχώρι – Νομός Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.Ε. – Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

50%

Περιγραφή

Χερσαίος και Υποθαλάσσιος δίδυμος αγωγός Διαθέσεως επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες Φ 1600 / 6 ατμ.

Τεχνικά στοιχεία

  • Xερσαίο τμήμα μήκους 2*7500μ.
  • Yποθαλάσσιο τμήμα μήκους 2*2500μ. σε βάθος μέχρι 27μ.
  • Προκατασκευή αγωγών
  • Πύργος φόρτισης
  • Αντλιοστάσιο Ανύψωσης
  • Ακροφύσια διάχυσης από HDPE, 10 atm, Φ150
CONSTANTINIDIS.ORG

Photo Gallery