ΤΙΤΛΟΣ: ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟ:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤOY ΚΥΡΙΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΖΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.100%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες ενίσχυσης για τη βελτίωση του υπάρχοντος κύριου κυματοθραύστη με φυσικούς βράχους, 1 ÷ 3 τόνους, 37.500m³, 4 ÷ 6 τόνους, 6.000m³ χώμα, 0.5 ÷ 100 kg, 65000m³ και μπλοκ από σκυρόδεμα 5 , 00m³ και 6,00m³, συνολικά 12.000m³.

Μικρά έργα βυθοκόρησης 3.800m³.

Ενίσχυση έργων σκυροδέματος για τη βελτίωση και επέκταση του υπάρχοντος κρηπιδότοιχου, 4.000m³.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ