ΤΙΤΛΟΣΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Ε. – ΑΘΗΝΑ Α.Ε. – ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.17%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ & ΜΑΡΙΝΩΝ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επέκταση της 6ης αποβάθρας στο λιμενικό τερματικό σταθμό Θεσσαλονίκης με επέκταση της υπάρχουσας αποβάθρας αριθ. 26 για την εξυπηρέτηση πλοίων τύπου SUPER JUMBO & POST-PANAMAX.

Κατασκευή αποβάθρας 500m σε βάθος πυθμένα -15,00m, κατασκευασμένο από CAISSONS διαστάσεων (28 * 11 * 17 m).

Εργασίες βυθοκόρησης για βελτίωση εδάφους με αντικατάσταση, 1.000.000m³ σε βάθη -15,00, -18,00 και -22,00m.

Έργα για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 265.000lm κατακόρυφων αποχετευτικών αγωγών και της κατασκευής 42.000lm χαλικοπασσάλων.

Εργασίες ανάκτησης εδάφους: 950.000m³.

Κατασκευή του υποβάθρου CAISSON με υλικά λατομείου και άμμο 430,00m³.

Έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής CAISSONS: 40.000m³.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ