Περιγραφή

Περιγραφή

Κατασκευή αλιευτικού λιμανιού, αποτελούμενου από δυο κρηπιδότοιχους, συνολικού μήκους 700m με βάθος θεμελίωσης -4.50m. Οι κρηπιδότοιχοι είναι κατασκευασμένοι από τεχνητούς ογκολίθους από συμπαγές σκυρόδεμα, βάρους 20 τόνων. Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και κατασκευή τεσσάρων προβλητών και ράμπας σκαφών.

Κατασκευή εξωτερικής θωράκισης με πέτρα και τετράποδα. Επιχώσεις και κατασκευή ανοδομών, οδοποιίας, αποχετεύσεων και εγκαταστάσεων Η/Μ. 

Κατασκευή πέντε κυματοθραυστών από πέτρα, μήκους 110m έκαστος, με βάθος θεμελίωσης στα -2.50m.