ΤΙΤΛΟΣ: Χ.Υ.Τ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής
ΕΡΓΟ: Κατασκευή Α’ φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής
ΘΕΣΗ: Σκαλιστήρι του δήμου Φυλής
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΧΡ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 30%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, Κατασκευή

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη, κατασκευή των έργων διαμόρφωσης, στεγάνωσης πυθμένα, πρανών και πλευρικών διαχωριστικών αναχωμάτων, διαχείρισης στραγγισμάτων, βιοαερίου, ομβρίων, πρόσβασης, κτιριακά, Η/Μ, κεντρικού συστήματος τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης, έργων ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δοκιμαστική λειτουργία και προσωρινή κάλυψη της Α’ φάσης

Δοκιμαστική Λειτουργία εγκατάστασης

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ