ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΥΒΟΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.100%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ & ΜΑΡΙΝΩΝ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή κρηπιδότοιχου και έργα βυθοκόρησης στην περιοχή του λιμένα.

Εκσκαφές: 42.000m3. Η βυθοκόρηση ξεκίνησε από βάθη -1,00m και έφτασε σε τελικά βάθη -32,00m.

Απόθεση φυσικών πετρών μέχρι 100kg: 46.000m3. Η πλήρωση ξεκίνησε από βάθη -32,00m και τελείωσε σε βάθη έως -6,50m.

Κατασκευή του κρηπιδότοιχου 130 μέτρων με προκατασκευασμένους τσιμεντόλιθους όγκου 4.000m3 και χύτευση σκυροδέματος 253m3. Υπερκατασκευή διακοσμημένη με πέτρα και κατασκευή κρηπιδότοιχου 2 μέτρων. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ