ΤΙΤΛΟΣ: ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΙΣΒΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΕΡΓΟ:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΛΙΣΒΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΦΛΙΣΒΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΑΘΗΝΑ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.33%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έργα διαμόρφωσης της εξωτερικής πλευράς του πέτρινου κυματοθραύστη.

Πέτρες λατομείου πάχους 2-20 kg για τη σφήνα εκτόνωσης πίεσης και πέτρες 100kg για την υποθαλάσσια κατασκευή.

Θωράκιση του κυματοθραύστη με μεταφορά και τοποθέτηση ειδικών τσιμεντόλιθων (ακροπόδια 9m3 & 12m3).

Κατασκευή με σκυρόδεμα της υπερκατασκευής του κρηπιδότοιχου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ