ΤΙΤΛΟΣ: Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΡΓΟ: Λειτουργία και Συντήρηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας
ΘΕΣΗ: Νήσος Ψυττάλειας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. – Θεμελιοδομή Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. – Τέχνεργα – Ε.Τσάμπρας Α.Ε.Τ.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 15%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή, Λειτουγία, Συντήρηση

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την λειτουργία και συντήρηση του Βιολογικού καθαρισμού, καθώς και για λειτουργικές επεμβάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 1.000.000 m3 / ημέρα
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 60 μήνες:
   • Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης για διάστημα 39 μηνών
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
    • Επέκταση δυναμικότητας κοχλιωτού αντλιοστασίου
    • Αναβάθμιση μονάδας εσχάρωσης,
    • Σιλό αποθήκευσης αφυδατωμένης ιλύος,
    • Αναβάθμιση ξέστρων σάρωσης ιλύος δεξαμενών.