ΤΙΤΛΟΣ: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
ΕΡΓΟ: Λειτουργία των Διυλιστηρίων Ύδρευσης Θεσσαλονίκης
ΘΕΣΗ: Ιωνία Θεσσαλονίκης (Όπισθεν Σιδενορ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Λειτουγία

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Παροχή εξειδικευμένου και λοιπού επιστημονικού προσωπικού για την λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΝΘ από τον ποταμό Αλιάκμονα έχοντας την συνολική ευθύνη για παραγωγή πόσιμου νερού και παρακολούθηση της ποιότητας του παραγόμενου έργου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δυναμικότητα Μονάδας Έως 150.000m3/Ημέρα