ΤΙΤΛΟΣ: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χαλκίδας
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας
ΕΡΓΟ: Μελέτη και κατασκευή και επέκταση εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων & βοθρολυμάτων πόλεως Χαλκίδας
ΘΕΣΗ: Χαλκίδα
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία, Συντήρηση

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη-Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας του Δήμου Χαλκίδας

Περιλαμβάνονται:

α) υποθαλάσσιοι αγωγοί προσαγωγής

β) έργα προεπεξεργασίας λυμάτων

γ) έργα υποδοχής& προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων

δ)η διαδικασία καθαρισμού των λυμάτων είναι η μέθοδος της ενεργού ιλύος σε δεξαμενές αερισμού με απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου και της ιλύος η αναερόβια χώνευση.

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης για 18 μήνες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Παροχή σχεδιασμού 16.000 μ3/ημ αστικά λύματα, 1600μ3/ημ. βοθρολύματα
  • Ισοδύναμος πληθυσμός 60.000 κατ