ΤΙΤΛΟΣ: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (ΚΕΛΜ)
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΕΡΓΟ: Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Κέντρου υποδοχής και πλήρους καθαρισμού λυμάτων και βοθρολυμάτων Μείζοντος Πρωτευούσης στην Μεταμόρφωση Αττικής
ΘΕΣΗ: Μεταμόρφωση Αττικής
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ Τεχνική Εταιρία Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. – DEGREMONT S.A
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: –
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία, Συντήρηση

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη-Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας του Δήμου Χαλκίδας

Περιλαμβάνονται:

Περιλαμβάνει

α) έργα επεξεργασίας λυμάτων

β) έργα υποδοχής & προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων

γ) έργα διάθεσης και υποδομών

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης για 74 μήνες