ΤΙΤΛΟΣ: ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΕΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CDC Α.Ε.100%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ & ΜΑΡΙΝΩΝ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανακατασκευή των τελευταίων 40 μέτρων του υπάρχοντος κρηπιδοτοίχου και κατασκευή 35 μέτρων νέας αποβάθρας στη βάση του παραλιακού κυματοθραύστη.

Ανύψωση 52 μπλοκ μέχρι 75tn και 150 τεμάχια ακροπόδων. Κατασκευή 27 τεμαχίων νέων μπλοκ και 120 τεμαχίων ακροπόδων, διαμόρφωση της περιοχής σκηνής με πάνω από 8.500m3 βράχου και επανατοποθέτηση των μπλοκ και 500 ακρόποδες.

Κατασκευή τσιμεντένιων καταστρωμάτων και τοίχου προστασίας.

Κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων και τοποθέτηση φλαντζών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ